Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Abyśmy mogli świadczyć usługi przewozu na zasadzie imiennego biletu okresowego potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

I. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody

W każdej chwili Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

II. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.  My, czyli Usługi Transportowe Przewóz Osób Sylwester Lisowicz z siedzibą w Chełmce, ul. Górna 1, 26-067 Strawczyn, jesteśmy Administratorem Twoich Danych Osobowych.

III. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty email: iodo.arizona@gmail.com bądź pocztą tradycyjna pisząc na adres siedziby Firmy z dopiskiem „IOD”

III. Cele i podstawy przetwarzania

Klient kupując bilet miesięczny począwszy od dnia 25.05.2018 r. zobowiązany będzie do podpisania u kierowcy autobusu bądź w siedzibie UTPO Lisowicz Sylwester oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy przewozu odbywającego się na podstawie zakupionego biletu okresowego (miesięcznego). Jeśli Klient nie poda danych wymaganych do realizacji umowy przewozu, UTPO Lisowicz Sylwester nie zawrze z klientem takiej umowy.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja przez UTPO Lisowicz Sylwester usług transportowych odbywających się na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). Pozyskiwane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej.

W przypadku braku zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych przez UTPO Lisowicz Sylwester przewóz będzie się mógł odbyć wyłącznie na podstawie zakupionego u kierowcy biletu jednorazowego.

IV. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

  1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. c) prawo do usunięcia danych,
  4. d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. e) prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

7. g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych .

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy przewozu (realizacji przewozu na podstawie bilety okresowego -miesięcznego). Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy przewozu lub odmówić dalszego świadczenia naszych usług przewozu na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). Wówczas przejazd może odbyć się wyłącznie na podstawie biletu jednorazowego.

VI. Okres przechowywania danych

Podane przez Ciebie dane przechowywane będą przez okres 5 lat od dnia zaprzestania korzystania z biletu imiennego

Dane będą przekazywane podmiotom:
– Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (zgodnie z umową)
– Inspekcja Transportu Drogowego (na wezwanie)
– Właściwy Urząd Skarbowy (na wezwanie)

W linku poniżej wzór oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu biletu imiennego miesięcznego.

Arizona oświadczenie RODO